Duyurular

SUNAR TURİZM ve GIDA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

 

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 21/09/2018 tarihli almış olduğu karara istinaden; 24 Ekim 2018 tarihinde, Çarşamba günü saat: 10:00’da, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/507 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*)  ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,

SUNAR TURİZM ve GIDA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN    NACİ ASLAN    MÜZEYYEN ASLAN

 

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
  2. 2017 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
  3. 2017 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
  4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
  5. Karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
  6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
  7. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
  8. Dilek ve temenniler.
  9. Kapanış

 

(*) Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Sunar Turizm ve Gıda Hizmetleri Anonim Şirketi’nin,24 Ekim 2018 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00 ‘daGiyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/507 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleriimzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………………………….’nü temsilci tayin ettim/ettik.

 

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

Sermaya Miktarı :

Pay adedi :

Adresi :

 

  • Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.