SUNAR TURİZM ve GIDA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

 

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun  almış olduğu 06/09/2017 tarihli ve 2017 /06 sayılı karara  istinaden; 02 Ekim 2017 tarihinde, Pazartesi günü saat 14:00’da,  şirket merkezi olan Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/507  Esenler /İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname(*) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu rica olunur.

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

SUNAR TURİZM ve GIDA HİZMETLERİ   ANONİM  ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU

2017 YILI OLAĞANÜSTÜ  GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1.       Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

2.      Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

3.       Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,

4.      Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,

5.       Dilek ve temenniler,

6.       Kapanış.

 

(*) Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Sunar Turizm ve Gıda Hizmetleri Anonim Şirketi’nin  02/10/2017 tarihinde saat 14:00 ‘da  Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/507 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgelerin imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………………………….’nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

Sermaya Miktarı :

Pay adedi :

Adresi :

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

 

 

       

 

© 2011-2015, Sunar Turizm ve Gıda Hizmetleri A.Ş. - Tüm hakları saklıdır. Sunar Turizm ve Gıda Hizmetleri A.Ş.