Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

1.İnternet sağlayıcısı olduğumuz işbu internet sitesi, mobil web siteler aracılığıyla ve sair yollar ile şirketimizin ne tür kişisel veriler topladığını,

2. Bu kişisel verilerin nasıl ve ne amaçla kullanıldığını,

3. SUNAR Turizm ve Gıda Hizmetleri A.Ş.'nin bu kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,

4. SUNAR Turizm ve Gıda Hizmetleri A.Ş.'nin internet sitesi, mobil web siteleri ve sair yollarla topladığı kişisel veriler ile ilgili olarak kullanıcılarının ve müşterilerinin haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,

5. Çerezler (Cookie) hakkında bilgilendirmeyi,

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca; aşağıda belirtilen işleme amacı ile bağlantılı ve sınırlı olacak şekilde personellerin SUNAR Turizm ve Gıda Hizmetleri A.Ş. ile paylaşmış olduğu işbu gizlilik, kişisel verilerin korunması ve çerez politikasında belirtilen kişisel verilerinin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, değiştirilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK'nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, elde edilebilir hale getirilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Personele ait ad, soy ad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres gibi personele doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik kişisel veriler personele, iyi eğitim verilebilmesi, personel ile sözleşme akdedilebilmesi, personele verilen eğitimin devamı ve iyileştirilmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi/devam etmesi, istatistiki çalışmalar yapılabilmesi, personel için internet sitesinin kullanımının kolaylaştırılabilmesi gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

Söz konusu kişisel verilerin diğer işlenme amaçları, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca personele ait kişisel verileri işlemek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve bilgi paylaşma yükümlülüklerine uymaktır.

Kişisel veriler; personele, daha iyi eğitim verebilmemiz adına personelin gerekli olduğu durumlarda açık rızalarına istinaden, yasal düzenlemeler uyarınca veri işleme amacı ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak, bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi iştiraklerimize, şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet aldığı ya da işbirliği yaptığı yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile KVKK'nın öngördüğü hallerde veri güvenliğine ilişkin tedbirler de alınarak; KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Personele, ait kişisel veriler ile gezinme ve trafik bilgileri; güvenlik ve yasalar karşısındaki yükümlülüğümüzü ifa etmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğümüzün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerle İlgili Haklar

Personelin; işlenen kişisel verilerinin neler olduğunu ve işlenip işlenmediğini, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, verileri işlenmişse bu hususta bilgi talep edebilir, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, eksik veya yanlış işlenen kişisel veriler söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerin düzeltilmesini, değiştirilmesini, güncellenmesini, KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini, bu işlemlerin (eksik veya yanlış işlenen kişisel verileri söz konusu ise, bu verilerin düzeltilmesini veya KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilir. İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilir. Personelin bu kapsamdaki haklarını KVKK md. 13/f.1 uyarınca:

1. SUNAR Turizm ve Gıda Hizmetleri A.Ş.' nin e-posta adresine, kendisine ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek,

2. SUNAR Turizm ve Gıda Hizmetleri A.Ş.'nin kayıtlı e-posta adresine, kendisine ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek,

3. SUNAR Turizm ve Gıda Hizmetleri A.Ş.'ye kargo ile ıslak imzasını taşıyan bir dilekçe göndermek suretiyle başvuru yaparak, taleplerini iletebilir.

Kişisel Veri Saklama Süresi

SUNAR Turizm ve Gıda Hizmetleri A.Ş.'nin, KVKK uyarınca işlediği Kişisel Verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Örnek vermek gerekirse, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca ise işlediğimiz trafik verileri 2 yıl saklanır ve süre bittikten sonra anonim hale getirilir. Her halükarda kişisel verilerin birden fazla sebeple işlenmiş olması halinde, söz konusu verinin işlenmesini gerektiren tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Çerez (Cookie) Kullanımı

Asmar Holding A.Ş.'nin, internet sitesi veya mobil web ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu "Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile kullanıcı gezinme bilgilerini işleyebilecektir.

Çerezler, kullanıcının söz konusu internet sitesini ziyaret ettiğinde veya mobil web üzerinden bağlandığında, kullanıcının internet tarayıcısı tarafından yüklenen ve bilgisayarı, cep telefonu veya tabletinde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.

Şirketimiz, söz konusu internet sitesi veya mobil web de bulunan çerezleri günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri kullanıcının tercihleri ile ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar ve bu amaçla 3. kişilerle paylaşabilir. Şirketimiz, söz konusu internet sitesi veya mobil web üzerinden, kullanıcıya özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, söz konusu mecraların içeriğini kullanıcıya göre iyileştirmek ve/veya tercihlerini belirlemek amacıyla kullanıcının söz konusu mecralar üzerinde gezinme bilgilerini ve/veya bu mecralar üzerindeki kullanım geçmişini izleyebilmektedir. Buna ek olarak, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda bu mecralar üzerinde kullanıcılardan toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma, yalnızca işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacak olup sadece bu amaçlar dahilinde 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

Çerez Çeşitleri

Asmar Holding A.Ş.'nin, internet sitesi veya mobil web de oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, kullanıcı tarayıcılarını kapattığında sona erer. Kalıcı çerez ise kullanıcıya ait sabit diskte uzun bir süre kalır. Kullanıcı internet tarayıcılarının "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya "www.allaboutcookies.org" veya "www.youronlinechoices.eu" adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, söz konusu web sitesini, veya mobil webi kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

1. Çerezler Nasıl Kullanılmaktadır?

1.1. Çerezler, kullanıcının yaptığı tercihleri hatırlamak ve web sitesi veya mobil web kullanımlarını kişiselleştirmek için kullanılır. Bu kullanım:

1.1.1. Kullanıcı parolasını kaydeden ve internet sitesi mobil web oturumunun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece kullanıcının her ziyaretinde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve söz konusu internet sitesine veya mobil webe daha sonraki ziyaretinde kullanıcıyı hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

1.2. Kullanıcının söz konusu internet sitesine veya mobil webe nereden bağlandığı, internet sitesi veya mobil web üzerinde hangi içeriği görüntülediği ve ziyaretinin süresi gibi web sitesini veya mobil webi nasıl kullandığının izlenmesi dahil olmak üzere; internet sitesini veya mobil webi nasıl kullandığını belirlemek için kullanılır.

1.3. Kullanıcıya ait ilgi alanlarına ve kullanıcıya daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, internet sitesini, veya mobil webi kullandığında kullanıcıya daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğini belirttiği içerik veya fırsatları bir daha kullanıcı dikkatine sunmaz. Söz konusu internet sitesi, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri topladığımız kişisel verilerle eşleştirir.

2. Söz konusu internet sitesi üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

Söz konusu internet sitesi çerezleri ayrıca arama motorlarını, internet sitesi veya mobil webi, internet sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiği vakit kullanıcının ilgisini çekebileceğini düşündüğü reklamları kullanıcıya sunabilmek için "reklam teknolojisini" devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, kullanıcıya özel reklamlar sunabilmek için web sitesine veya mobil webe ve internet sitesinin reklam verdiği web sitelerine kullanıcının yaptığı önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, internet sitesinin veya mobil webin kullanıcıyı tanıyabilmesi amacıyla kullanıcının tarayıcısına benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Kullanıcı internet tarayıcısının "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya "www.allaboutcookies.org" veya "www.youronlinechoices.eu" adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı, kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederse, internet sitesini, ve mobil webi kullanmaya devam edebilir, fakat internet sitesinin, ve mobil webin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı personel müşteri veya kullanıcıyı korumak için gerekli teknik ve idari her türlü önlemi almaktayız. Kişisel verileri işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktayız.

Kişisel verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, şirketimize ait internet sitesine veya mobil webe ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda Kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirir ve gerekli önlemleri alırız.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

Anayasa'nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK'nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında "bilgi talep etme" de sayılmıştır. Bu kapsamda, Anayasa'nın 20. ve KVKK'nın 11.maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi Asmar Holding A.Ş.'ye şahsen veya mevzuata uygun olarak (noter vasıtasıyla) posta adresimize iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

 KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ

SUNAR Turizm ve Gıda Hizmetleri A.Ş. (“SUNAR”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı ve Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık. 

 

 1. İşlediğimiz  Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?                        

İş ortaklarımızın kişisel bilgileri SUNAR tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;  

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

edilme, 

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.  

 1. Ziyaretçilerimiz 

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (ör. ad, soyad), fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör. kamera kayıtları) 

 1. ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, 
 2. fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.

 Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e-posta adresiniz);  

 1. faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 
 2. bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 
 3. talep/şikayetlerin takibi, 
 4. iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 5. yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 
 6. internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir. 
 1. Müşterilerimiz 

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya müşterilerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri, hukuki işlem bilgileri; 

 1. faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 
 2. finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 
 3. iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, 
 4. lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 5. mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, 
 6. mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, 
 7. sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 
 8. yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 
 9. fiziksel mekan güvenliğinin temini, 
 10. hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, 
 11. saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 12. reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, 
 13. firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, 
 14. iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir. 
 1. Tedarikçi Çalışanımız 

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri,; 

 1. iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 2. iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, 
 3. fiziksel mekan güvenliğinin temini, 
 4. tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 
 5. lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir. 


 1. Tedarikçi Yetkilimiz 

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki işlem bilgileri; 

 1. iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, 
 2. mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, 
 3. finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 
 4. sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 
 5. yatırım süreçlerinin yürütülmesi, 
 6. fiziksel mekan güvenliğinin temini, 
 7. hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir. 
 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir? 

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar, web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.  

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir? 

Kişisel verileriniz, SUNAR tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan; 

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

(v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

 

Veri işleme faaliyetinin, yukarıdaki hukuki sebeplerden birine dayandırılamadığı zaman ise açık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz? 

a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir. 

b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. 

c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerimize, kargo şirketlerine aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir. 

d) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, tedarikçilere, kargo şirketlerine aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir. 

e) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına;  hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, tedarikçilere, kargo şirketlerine aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir. 

 1. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz? 

SUNAR olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız. 

 1. Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz? 

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi SUNAR Turizm ve Gıda Hizmetleri A.Ş.’e  ait “ https://www.sunargida.com.tr/” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”  aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusu:  SUNAR Turizm ve Gıda Hizmetleri A.Ş.

Merkez Adres: Giyimkent Sitesi İstanbul Tic.Sarayı Oruç Reis Mah.Vadi Cad.No:108 Kat:8 Ofisa No: 507 Esenler / İstanbul

Gebze Şube    : Barış Mah. 1804/2 Sok. No:12 Gebze / Kocaeli

Çorlu Şube      : Marmaracık Mah. 50.Sok.No:7 Ergene / Tekirdağ

Mail: kvkk@sunargida.com.tr

 

Aydınlatma Metni

 

Asmar Şirketler Grubu SUNAR TURİZM VE GIDA HİZMETLERİ A.Ş.’yi arayanların paylaşmış olduğu ad, soyad, telefon numarası ve ses kaydı kişisel verileri; 

 

 1. Arayan kişiye doğru hitap edebilmek
 2. Aramanın teyidi
 3. İleride doğabilecek olan uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi
 4. Hizmet kalitesi takibi 
 5. Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili size bilgi verebilmek

 

amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“Kanun”) 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine bağlı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmekte olup, sadece hukuki uyuşmazlıklarda talep durumunda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır. Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları” Tebliğine göre SUNAR TURİZM VE GIDA HİZMETLERİ A.Ş.’ye iletebilirsiniz.” 

SUNAR Turizm ve Gıda Hizmetleri A.Ş.

Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla SUNAR Turizm ve Gıda Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Gebze fabrika binamızın koridorları, üretim alanları, dış cephe, depo alanları ve idari ofisler 29 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Çorlu fabrika binamızın koridorları, üretim alanları, dış cephe, depo alanları ve idari ofisler 16 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Giyimkent Sitesi Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108/501 – 508 İstanbul Ticaret Sarayı Esenler / İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@sunargida.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

SUNAR TURİZM VE GIDA HİZMETLERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

BİLGİ GÜVENLİĞİ TALİMAT VE TAAHHÜTNAMESİ

 

Bu bilgi güvenliği taahhütnamesi, SUNAR TURİZM VE GIDA HİZMETLERİ A.Ş. (“Şirket”) çalışanı veri işleyenin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanundan (“Kanun”) doğan yükümlülüklerine ve buna ilişkin Şirket politikalarına uyacağına ilişkindir.

Kanun hem veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz’e, hem de Şirket çalışanlarımıza bazı yükümlülükler yüklemektedir. İşlenen kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edilmemesi için bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Kişisel veriler ancak Kanun’da öngörülen işleme şartlarına dayanılarak işlenebilir. İşlenen kişisel veriler ise ancak Kanun’da öngörülen şekilde üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılabilir. 

Ayrıca veri güvenliğinin sağlanması için gerekli olan teknik ve idari tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Şirketimiz tarafından çeşitli politikalar oluşturulmuştur.

Şirket çalışanı Veri İşleyen, 

1-Veri işlerken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Yönetmeliklerde belirtilen veri işleme koşullarına; tüm usul ve esaslara uygun hareket edeceğini, süresiz sır saklama yükümlülüğüne tabi olacağını, öğrenilen kişisel verileri işleme amacı dışında kullanmayacağını ve kanuna aykırı olarak üçüncü kişilerle herhangi bir şekilde paylaşmayacağını, bu yükümlülüğe uymaya sözleşmenin sona ermesinden sonra da devam edeceğini,

2- Şirket’in Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikasına ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik Politikasına bu konulara ilişkin İşyeri Disiplin Yönetmeliğine uygun hareket edeceğini,

3-Herhangi bir veri ihlali olması durumunda söz konusu durumu derhal veri sorumlusu Şirket’e bildireceğini,

4-Veri güvenliğinin sağlanabilmesi için Şirket tarafından hazırlanan bilgi güvenliği politikalarına uygun hareket edeceğini, aksi durumda ortaya çıkabilecek idari cezalardan ve hukuki uyuşmazlıklardan sorumlu olacağını,

5- Bu yükümlülüklere uymazsa, bu ihlalin iş sözleşmesinin feshi için haklı sebep teşkil edeceğini,

 

 

AD – SOYAD

İMZA

 

Veri Sorumlusu Başvuru Formu

SUNAR TURİZM VE GIDA HİZMETLERİ A.Ş.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

 

 1. Genel Açıklamalar

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’ nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

            

Başvuru formu, SUNAR TURİZM VE GIDA HİZMETLERİ A.Ş. (“SUNAR”)ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, SUNAR tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için SUNAR tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru Sahibi tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması halinde, bu hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibi’ nindir.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca Başvuru Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilir.

 

 1. KVKK’ nın 11. Maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı

 

Başvuru Sahibi SUNAR’e başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir: 

1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

 1. Başvuru Yöntemi

 

KVKK’ nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibinin şahsen elden başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya
 • Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan

elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru

kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Başvurunun Yapılacağı

Adres

Şahsen Başvuru (Başvuru

sahibinin bizzat gelerek

kimliğini tevsik edici belge

ile başvurması)

Zarfın üzerine “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Giyimkent Sitesi Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No:108 Kat:8/507 Esenler/İSTANBUL

Noter vasıtasıyla tebligat

Tebligat zarfına “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Giyimkent Sitesi Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No:108 Kat:8/507 Esenler/İSTANBUL

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı

Elektronik Posta (KEP)

Yoluyla

E-posta’ nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

sunarturizmgida@hs03.kep.tr

Mobil İmza ya da E-posta İle

Başvuru [İlgili kişi tarafından

veri sorumlusuna daha önce

bildirilen ve veri

sorumlusunun sisteminde

kayıtlı bulunan elektronik

posta adresini kullanmak

suretiyle]

E-posta’ nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Bilgi Talebi”

kvkk@sunargida.com.tr

 

 

SUNAR, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’ nın 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamda cevap verilecektir.